Vedtægter for RM Fitness

1 Foreningens navn

Foreningens navn er IK Rosendal Motion, i daglig tale RM Fitness, almindeligvis forkortet til RM. Foreningen er hjemmehørende i Hobro, Mariagerfjord kommune.

2 Foreningens formål

Foreningen har som formål at deltage i idræt og at fremme den almene interesse for motionsidræt, ungdoms-og fritidsaktiviteter, herunder at drive motionscenteret ved Rosendal Idrætsforum, som både tilbyder styrketræning og forskellige former for fitnessholdtræning.
Foreningen er medlem af SIH, DGI og DIF.

3 Medlemmerne

Foreningen består af seniormedlemmer, som er fyldt 15 år, og af juniormedlemmer, der ikke er fyldt 15 år. Som aktive medlemmer kan alle, der vedkender sig nærværende vedtægter, optages som medlem. Alle medlemmer skal gennemgå individuel instruktion og tilbydes træningsprogram ved start i foreningen.

4 Bestyrelsen

RM ledes af en bestyrelse, der består af 5 eller 7 medlemmer,herunder en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Øvrige
medlemmer har ikke særlige roller i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, så 3/2 medlemmer er på valg i lige år og 4/3 medlemmer er på valg i ulige år,
afhængigt af bestyrelsens størrelse. Der vælges desuden 2 suppleanter
hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, som skal være forskellige personer uden nær
familierelation boende på forskellige adresser. Bestyrelsen kan om nødvendigt anvende ekstern kasserer, såfremt ingen i bestyrelsen kan varetage opgaven.

Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder den på generalforsamlingen valgte suppleant. Der holdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Sekretæren skriver referat og fremsender dette til bestyrelsen efter mødet. Referatet godkendes endeligt af samtlige tilstedeværende medlemmer på det følgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen udpeger 3 repræsentanter blandt medlemmer af foreningen til repræsentantskabet i Rosendal Idrætsforum. Bestyrelsen fastsætter kontingentet samt indmeldelsesgebyret. Man er først medlem, når kontingentet er betalt. Et medlemskab ophører, såfremt kontingentet ikke betales rettidigt.

5 Udelukkelse/eksklusion

For medlemmer er salg og brug af doping forbudt. Forbuddet gælder alle stoffer opført på WADAs gældende liste over forbudte stoffer. Forbuddet gælder uanset, om salg eller brug foregår i eller uden for RMs lokaler. Overtrædelse medfører bortvisning og politianmeldelse.
Man er som medlem i RM underlagt Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende love og regler. Bliver et medlem udtaget til dopingkontrol, og prøven er positiv, bortvises medlemmet uden refusion. Bestyrelsen kan give karantæne, såfremt et medlems opførsel strider mod RMs vedtægter eller, hvis medlemmet skader foreningens omdømme. Medlemmet kan appellere sin karantæne / eksklusion på førstkommende generalforsamling. Appellen har ikke opsættende virkning på bestyrelsens beslutning.

6 Instruktører

Alle instruktører i RM skal som minimum have gennemført en instruktøruddannelse eller have anden relevant faglig baggrund, der berettiger dem til hvervet som instruktør i RM. Dette afgøres suverænt af bestyrelsen.

Alle instruktører skal underskrive kontrakt indeholdende bl.a. krav til instruktørtimer og bindingsperiode. Straffeattest skal kunne forelægges på bestyrelsens anmodning, ligesom bestyrelsen en gang om året skal have samtykkeerklæring om indhentelse af børneattest.
Der udarbejdes en uddannelsesplan for hver instruktør.

7 Stemmeret og valgbarhed

Stemmeret og valgbarhed på foreningens generalforsamling har alle seniormedlemmer, der har været medlem i mindst 30 dage og ikke står i kontingentrestance.
Valgbarhed kan tilkendegives via fuldmagt. Der kan ikke stemmes via fuldmagt. Valg skal foregå skriftligt, hvis mindst 1 medlem ønsker det.

8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af første kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og ved opslag i RMs lokaler. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Vedtagelse af nye vedtægter eller ændringer i bestående vedtægter kan kun ske med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Øvrige beslutninger sker med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
Alle interesserede har adgang til generalforsamlingen.
Kun medlemmer har stemmeret.

9 Dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen:
  1. 3/2 medlemmer (lige år)
  2. 4/3 medlemmer (ulige år)
  3. 2 suppleanter
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
 8. Eventuelt.

10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen eller foreningens revisor finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde holdes senest 6 uger efter kravet er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

11 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal inden d. 1. februar afgive driftsregnskab for foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskabet og status skal være underskrevet af den samlede bestyrelse og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Regnskabet skal være forsynet med revisorens påtegning. Revisoren har ret/pligt til uanmeldte kasseeftersyn.

12 Tegningsret, hæftelse og ansvar

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoraf den ene enten er formanden eller kassereren, er til stede.
Ved økonomiske dispositioner, herunder køb (over 10.000,- kr.), salg og pantsætning af RMs udstyr, skal dette godkendes af et flertal af bestyrelsen.
RMs medlemmer hæfter ikke personligt for de for RMs indgåede forpligtelser, for hvilke alene RM hæfter med dens respektive formue.
RMs medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. RMs medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi, men hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser. Bestyrelsen hæfter dog personligt, iht. retspraksis, hvis der opstår erstatningsansvar som følge af: ”Retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller groft uagtsom”.

13 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til denne beslutning kræves, at mindst 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslaget kræves, at mindst 75 % af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af en landsdelsforening/ specialforbund, skal den til disse aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.
Ved ophør af foreningen skal foreningens formue anvendes til idrætslige formål i Rosendal Idrætsforum. 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling
21. marts 2017